Referater

Referater


Skellingsted Vandværk

Referat: Generalforsamling

Mandag den 28 marts 2022

Skamstrupforsamlingshus

 

Formand Anders Madsen bød velkommen til de fremmødte og indledte med valg af dirigent.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent:  Erik Skovgaard Kristensen blev valgt, og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen er dermed jvf. vedtægterne lovligt varslet og beslutningsdygtigt.

 

Pkt 2 Formandens beretning:  Formand Anders Madsen fremlagde beretning for 2021

 

Pkt. 3 Regnskab 2020: Kasserer Kasper Kjellberg fremlagde regnskabet for 2021.

 

Pkt. 4 Fremlæggelse af budget for 2022: Kasserer Kasper Kjellberg fremlagde budget for 2022

 

Formandens beretning og kassererens beretning, regnskab for 2021 og budget for 2022 blev godkendt uden kommentarer

 

Pkt. 5 Indkomne forslag. Ingen forslag til drøftelse er blevet fremsendt

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer


          1. Anders Madsen blev genvalgt

          2. Kasper Kjellberg blev genvalgt

          3. Finn Arleth blev genvalgt

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelsessuppleant


          1 Flemming Nielsen blev genvalgt


Pkt. 8 Valg af revisorer


          1 Lise Blauenfeldt blev genvalgt

          2 Henrik Gelting blev genvalgt


Pkt. 9 Valg af 1. revisorsuppleant


          1 Kim Witten Burg Kolbe blev genvalgt


Pkt. 10 Eventuelt. Erik Skovgaard Kristensen stillede spørgsmålstegn ved, om foreningens vedtægter, som giver bemyndigelse til at indkalde til generalforsamling via opslag på hjemmesiden, var opdateret. Bestyrelse kunne oplyse, at vedtægterne er opdateret og fremgår på hjemmesiden www.skellingstedvand.dk

 

Anders Madsen takkede for god ro og orden

 

 

Skellingsted den 28/3-2022